ALGEMENE VOORWAARDEN Thérèse’s Beweegstudio

Artikel 1 Definities

1. Thérèse’s Beweegstudio, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 50314602, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als instructeur.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan instructeur zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens instructeur waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door instructeur in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2. Instructeur kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. 1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. 2.De deelnemer is aan instructeur een honorarium verschuldigd dat ofwel wordt berekend op basis van een rittenkaart, ofwel op basis van de door instructeur aangeboden abonnementen.
 3. 3.Instructeur is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Instructeur houdt zich echter het recht voor de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. 
 4. 4.Abonnementen worden betaald door deelnemer voldaan voor aanvang van een nieuwe maand. Deelnemer krijgt enkel toegang tot de les indien betaling tijdig is voltooid.
  5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Instructeur heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de deelnemer.

6. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

7. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van instructeur op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking deelnemer

1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan instructeur.

2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Instructeur zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Deelnemer vrijwaart instructeur voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1.Instructeur voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Instructeur is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde.
 2. 2.Instructeur heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. 3.Instructeur heeft het recht om deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt uit te sluiten van deelname.

Artikel 7 Verplichtingen deelnemer gedurende de overeenkomst

 1. 1.Voorafgaand aan een eerste sessie dient deelnemer een lidmaatschapsformulier volledig en naar waarheid in te vullen. De deelnemer kan naar aanleiding van het ingevulde formulier zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 2. 2.Deelnemer dient tijdig aanwezig te zijn. De toegangsdeur wordt voor aanvang gesloten. Indien de deur gesloten is, is deelname niet meer mogelijk en komt de sessie te vervallen.
 3. 3.Deelnemer is gehouden zich aan hygiene- en veiligheidsvoorschriften te houden. Deelnemer zorgt te allen tijde voor het dragen van schone binnenschoenen of sokken en een handdoek.
 4. 4.Het is deelnemer niet toegestaan tassen, eten en drinken mee te nemen in de zaal.

Artikel 8 Wijziging en annulering

 1. 1.In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft instructeur de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van een instructeur en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Instructeur maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk via de mail kenbaar aan deelnemer. Instructeur zal indien mogelijk zorg dragen voor vervanging of, indien de sessie wordt geannuleerd, mag men de les op een ander moment inhalen.
 2. 2.Instructeur heeft het recht een sessie te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. Dit zal tijdig met ingeschreven deelnemers worden besproken. 
 3. 3.Instructeur heeft het recht sessies voor maximaal 21 dagen per jaar te annuleren t.b.v. vakantiedagen. Dit zal tijdig met ingeschreven deelnemers worden gecommuniceerd.   
 4. 4.Een overeenkomst met instructeur is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen, tenzij anders overeengekomen.
 5. 5.Indien deelnemer hinder oplevert tijdens een groepssessie, waardoor de sessie wordt bemoeilijkt, is instructeur gerechtigd de deelnemer van de betreffende sessie uit te sluiten zonder restitutie van het overeengekomen bedrag.
 6. 6.Abonnementen worden afgenomen met een looptijd van 3 maanden of een jaar en kennen een opzegtermijn van tenminste één maand.
 7. 7.Deelnemer kan te alle tijden een maandabonnement wijzigen naar een jaarabonnement. Een jaarabonnement kan tussentijds niet gewijzigd worden. 

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht is instructeur gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar instructeur redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, extreme weersomstandigheden of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet worden de verplichtingen van instructeur jegens deelnemer opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. 1.Indien deelnemer meerdere malen de overeengekomen afspraken niet nakomt is instructeur gerechtigd de overeenkomst op te schorten danwel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. 2.Indien blijkt dat deelnemer om welke reden dan ook niet vrij over zijn vermogen kan beschikken, is instructeur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deelnemer alle betalingen reeds heeft voltooid.
 3. 3.Indien instructeur de overeenkomst op basis van dit artikel wenst te ontbinden is deelnemer niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding en is deze gehouden alle openstaande vorderingen tot dan toe onmiddellijk te voldoen.
 4. 4.Indien de deelnemer de overeenkomst wenst te ontbinden gedurende de looptijd van een afgenomen abonnement, wanneer werkzaamheden al zijn aangevangen, is deelnemer gehouden het gehele overeengekomen bedrag te voldoen, tenzij wordt gehouden aan de overeengekomen opzegtermijn.
 5. 5.In geval van een blessure van deelnemer, danwel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking respectievelijk blessure op grond waarvan deelnemer niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, van maximaal 4 maanden. Indien deelnemer na 4 maanden nog niet is hersteld, kan het abonnement worden ontbonden met inachtneming van de opzegtermijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

1. Instructeur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Instructeur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Dit geldt tevens voor het naar waarheid invullen van het lidmaatschapsformulier en nieuwe feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op de sessies.

3. Instructeur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemer gedurende een sessie. Aangeraden wordt om geen waardevolle spullen mee te brengen naar de studio.

4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

5. De sessies gevolgd bij instructeur kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelname aan een sessie is op eigen risico van de deelnemer. 

6. Instructeur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden.

7. In geval door deelnemer schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een sessie, is de deelnemer gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

8. In het geval dat instructeur een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel het bedrag dat door instructeur aan deelnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

9. Deelnemer vrijwaart instructeur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. 1.De rechten op de door instructeur aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, kennis en content berusten bij instructeur, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de rechten naar deelnemer gaan. Het is deelnemer niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming, danwel de aangeleverde content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen.
 2. 2.Elke handeling in strijd met het dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Met het aangaan van de overeenkomst geeft deelnemer instructeur toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal van tijdens sessies te gebruiken voor portfolio en demonstratiemateriaal.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. 1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 14 Klachten

 1. 1.Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan instructeur. 

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de deelnemer geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens instructeur en betrokken derden 12 maanden.